نمونه سوال امتحانی فارسی دوم و سوم راهنمایی

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

نمونه سوال امتحانی فارسی  دوم و سوم راهنمایی 

پایه دوم راهنمایی

1-  معني لغت‌هاي زير را بنويسيد.

 

آزرم:-------       تعب:-------    حُكما:-------          رُسل:-------  

 

شگرف:-------   ملال:-------   ملك العرش:-------   نژند:-------

 

2- بن فعل‌ها را مشخص نمائيد.

 

مي‌ساختند (                   )                 بخورم (                      )

 

3-  شناسه‌ها را در فعل‌هاي زير مشخص كنيد و بنويسيد.

 

خوابيد (                     )                   نوشتيم (                     )

 

4- قصيده چه شعري است؟ تعريف آن را بنويسيد.

 

5- مفعول را در جمله‌هاي زير مشخص كنيد.

 

راننده مسافران را به مقصد رسانيد.                          معلم كتابي خريد.

 

6-  كدام يك از جمله‌هاي زير نوشته ادبي و كدام يك نوشته زباني است. مشخص نمائيد.

 

برگ‌ها رقصان در باد بر زمين مي‌ريزند. (                  )

 

پاييز جاي خود را به زمستان مي‌دهد. (                   )

 

7-  جملات قصار چه جمله‌هايي هستند و به آن چه مي‌گويند و يك مثال بزنيد.

 

8- اركان تشبيه را در جمله زير مشخص نمائيد.

 زندگي مثل دريا گاه آرام و گاه طوفاني است.

 

9- صنعت تضاد چيست و يك مثال بزنيد.

 

10- مصرع «خوش بود گر محك تجربه آيد به ميان» كه در شعر سرمايه خوبان به كار رفته از كيست و چه صنعتي دارد؟

 

 11- يك جمع مكسر و يك جمع كه در فارسي به كار رفته بنويسيد.

 

 12- شعر صورتگر ماهر از ......................... مي‌باشد.

 

شعر پند پدر از  ...................است.

 

شعر فروغ دانايي از ....................... مي‌باشد.

 

درس پنجم آداب و فرهنگ ايرانيان نوشته ....................... مي‌باشد.

 

درس چهارم خردمندي از كتاب  ............................ است.

 

جامع التواريخ از ......................... مي‌باشد.

 

شعر شه مردان از ............................ است.

 

اين شعر از كيست؟

 

صبح صادق، قدرت كاذب شكست               رشته‌هاي دام اهريمن گسست. .........................

 

13- معني بيت‌هاي زير را بنويسيد.

 

گهر بي‌هنر زار و خوار است و سست            به فرهنگ باشد روان تندرست

 

 بود بي‌مزد و منت اوستادي                         ز دانش بخشدت هر دم مرادي

 

 راستي را كس نمي‌داند كه در فصل بهار        از كجا گردد پديدار اين همه نقش و نگار

 

 14- شعر امتيازي

 از ميان شعرهاي «فروغ صبح دانايي- درياي خرد- نگارنده‌ي زيبا- صورتگر ماهر- پند پدر» يكي را به دلخواه بنويسيد.

 نمو نه سوال فارسي سوم

 

   1-گزاره از اجزایی تشکیل می شود که .................. جزءِ اصلی آن است.

 

الف- نهاد        ب- مفعول        ج- فعل           د- متمّم

 

2- در مصراع « چو عضوی به درد آورد روزگار » نهاد کدام است ؟

 

  الف- روزگار         ب- عضو        ج- درد    د- نهاد ندارد

 

3- کدام کلمه با « متعال » هم خانواده نیست ؟

 

  الف- تعالی             ب- علی         ج- عالی                  د- متعادل

 

4- کدام کلمه با « مشتاق » هم خانواده است ؟

 

   الف- شوق      ب- مشقّت      ج- شقایق              د- مشق

 

5- کدام لغت ، غلط معنی شده است ؟ 

 

الف- طنین : آواز ، صدا      ب- حکمت : حکیم    ج - آبشخور : سرچشمه  د- نصرت : یاری

 

6- کدام جمع مکسّر نیست ؟

 

  الف-وصایا        ب- اصحاب        ج- اندام      د- اعضا

 

7- کدام کلمه ، فعل است ؟

 

  الف- رفتن         ب- فردا            ج- دیدار            د- برویم

 

8- به واژه هایی که توضیحی در باره ی کلمه ای دیگر می دهد و

 

 یکی از ویژگی های آن را بیان می کند ............... می گویند .        

 

الف- صفت     ب- ضمیر     ج- اسم          د- قید

 

۹-کدام گزینه برای جای خالی این عبارت مناسب است ؟

 

      .................. بیش تر به مدح و ستایش و توصیف طبیعت می پردازد »

 

    الف- غزل      ب- مثنوی           ج- قصیده            د- قطعه

 

10- مجموعه شعر « آینه های ناگهان » از کیست ؟

 

    الف- سید حسن حسینی     ب- قیصر امین پور     ج- سلمان هراتی       د- مهدی اخوان ثالث

 

 11- کدام یک صفت برتر نیست ؟

 

الف- شجاع تر       ب- خراب تر     ج- جالب تر        د- کبوتر

 

1۲- قالب های « غزل » و « قصیده » در چه مواردی با هم اختلاف دارند ؟

 

  الف- در موضوع و قافیه        ب- در موضوع و تعداد ابیات  ج- در قافیه و تعداد ابیات د- در قافیه و وزن

 

13- آرایه ی کدام مصراع غلط آمده است ؟

 

   الف- موج های پریشان تو را می شناسند : تشخیص

 

   ب- مرا جذب آیین آیینه کرد : جناس

 

  ج- هلا ، روز و شب فانی چشم تو : تضاد

 

   د- کاش من هم عبور تو را دیده بودم : تشبیه

 

14- بیت زیر در مورد کیست ؟    

 

 « اینک ای خوب ، فصل غریبی سر آمد            چون تمام غریبان تو را می شناسند

 

   الف- امام رضا ( ع )      ب - امام حسین ( ع )       ج- امام خمینی ( ره )   د- امام حسن ( ع )

 

15- کدام واژه ، صفت نیست ؟      

 

الف- پاک تر         ب- گلزار              ج- خروشان     د- نیکوکارترین

 

16- مفرد کدام کلمه غلط آمده است ؟

 

الف- اصحاب : صاحب   ب- عُشّاق : عاشق     ج- شهدا : شهید     د- معارج : عروج

 

17- در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد ؟

 

الف- تدائی        ب- آغوش           ج- سلاله        د- حسرت

 

18- در کدام عبارت حذف فعل صورت نگرفته است ؟

 

  الف- رفتم که او را ببینم اما نتوانستم          ب- دوستم را دیدم که کتاب می خواند

 

ج- هم کتاب قصه داشت هم کتاب درسی     د- هم اهل ورزش است هم اهل مطالعه

 

19- کدام واژه به معنی « پیوسته » است ؟ 

 

   الف- ملهق       ب- ملهغ          ج- مولحق      د- ملحق

 

20- به نظر نویسنده در خرمشهر کدام یک مظهر ماندن و استقامت بود ؟

 

الف- رودخانه      ب- مسجد جامع     ج- نخل های سوخته      د- کِشتی های به گِل نشسته